Skip to content

Alliansepartnere

Vedtekter og vilkår for medlemskap

§ 1 Formål
Formål – Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal arbeide for å forbedre pårørendes interesser og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. Pårørendealliansen skal synliggjøre pårørendes utfordringer i alle livsfaser og være en aktiv pådriver i utformingen av en pårørendepolitikk i Norge som sidestiller alle pårørendegrupper.

Pårørendealliansen skal være kunnskapsbasert og innhente kunnskap fra og samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner og fag – og forskningsmiljøer .

§2 Sentral organisering
Administrasjonen ved daglig leder har hovedansvar for organisasjonens økonomi og drift. Daglig leder har arbeidsgiveransvar for øvrige ansatte, og foretar ansettelse av disse, i samråd med styret.

§3 Hovedmedlemskap
Hovedmedlemmer er organisasjoner på nasjonalt nivå, som har eget organisasjonsnummer. Organisasjoner som har sitt virke på regionalt eller lokalt nivå, eller som er organisasjonsledd i en nasjonal organisasjon kan være medlemmer.

Konsern, og selskaper i konsern, kan være medlemmer, hvor morselskapet da er hovedmedlem og datterselskaper er medlemmer (§ 3 e). Hvert hovedmedlem har èn stemme på årsmøtet og velger selv hvem som stiller på årsmøtet.

Som hovedmedlemmer kan opptas:
a) Frivillige og ideelle organisasjoner
b) Norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner
c) Arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner
d) Offentlige instanser og etater
e) Private bedrifter og stiftelser

Bare institusjoner og organisasjoner som støtter opp under Pårørendealliansen formål kan være hovedmedlemmer. Hovedmedlemmene må drive sin virksomhet på en seriøs og betryggende måte, og ha en demokratisk styringsstruktur. Styret kan i forbindelse med søknad om opptak av nye hovedmedlemmer og senere, kreve dokumentasjon for at vilkårene for medlemskapet er oppfylt. Vilkår for hovedmedlemskap og kontingent utarbeides av styret. Hovedmedlemmer kan tas opp løpende ved godkjennelse på styremøter. Disse kan også være medlemmer, se §4.

§ 4 Medlemskap
Organisasjonen kan åpne for medlemskap og aktuelle organisasjoner/institusjoner nevnt i §3. Organisasjoner som har sitt virke på regionalt eller lokalt nivå, eller som er organisasjonsledd i en nasjonal organisasjon kan være medlemmer. Konsern, og selskaper i konsern, og datterselskaper kan være medlemmer. Vilkår for medlemskap og kontingent utarbeides av styret. Medlemmer kan tas opp løpende ved godkjennelse på styremøter. Medlemskap gir ikke rett til deltagelse eller har stemmerett på årsmøte.

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonens øverste organ og velger Styret.
Årsmøte i PA avholdes annen hvert år innen utgangen av november
Innkalling til årsmøtet sendes ut minst seks uker før møtet. Saker som skal behandles av årsmøtet skal være levert styret fire uker før årsmøtet. Endelig innkalling og sakspapirer til årsmøtet skal utsendes innen to uker før årsmøtet avholdes.

Årsmøtet behandler årsregnskap, årsrapport, innkomne forslag, treårig strategiplan, valg av styre, valg av valgkomite og revisor. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. På årsmøtet har Styret tale, forslags og stemmerett. Daglig leder har møteplikt og talerett. Hovedmedlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år kan stille med en representant og har stemmerett. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 2/3 av hovedmedlemmene ønsker det.

§ 6 Styret
Sammensetning
Styret i Pårørendealliansen består av styreleder, nestleder og 3 styremedlemmer + 2 varamedlemmer.
Styret skal representere mangfoldet i hovedmedlemskategoriene (jf § 3).

  • Minst to medlemmer skal være representert fra frivillige eller ideelle organisasjoner (jf § 3 a))
  • Minst et medlem eller varamedlem skal være representert fra Norske universiteter, høyskoler eller forskningsinstitusjoner (jf § 3 b)).
  • Minst et medlem eller varamedlem skal være representert fra Arbeidstager- eller arbeidsgiverorganisasjoner (jf § 3 c)).
  • Minst et medlem eller varamedlem skal være representert fra private bedrifter eller stiftelser (jf § 3 e)).
  • Ett medlem eller varamedlem kan velges fra Offentlige instanser eller etater (jf § 3 d).
  • Ett medlem eller varamedlem kan velges utenfor medlemsorganisasjonene (jf. § 3 og § 4).


Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede, hvorav leder eller nestleder
Det kreves simpelt flertall før vedtak i Styret er gyldige. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Daglig leder har møteplikt og talerett
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 2/3 av Styret ønsker det.
Styrets oppgave
Styrets arbeid er å føre tilsyn med at virksomheten drives i henhold til vedtekter, handlingsplan besluttet av årsmøtets og styrets vedtak. Styret tilsetter daglig leder og utøver arbeidsgiveransvar for denne. Fortolkningsspørsmål avgjøres av styret.

§ 7 Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer hvor en av dem velges som leder. Valgkomiteen bør representerer mangfoldet i medlemsorganisasjonene. Styret foreslår sammensetningen og det velges på årsmøtet for to år av gangen. Valgkomiteens oppgave er å innstille for årsmøtekandidater til verv jfr § 6
Valgkomiteens innstilling sendes ut med sakspapirene jfr § 5

§8 Økonomi
Styret vedtar fullmaktsinnehaver(e) for organisasjonen. Fullmaktsinnehaver har rett til å bestille og betale varer eller tjenester på organisasjonens vegne i henhold til gjeldende budsjett samt til å disponere bankkonti. Prokura innehas av regnskapsfører sammen med fullmaktsinnehaver og tildeles etter vedtak i Styret.

§ 9 Avvikling
Bare årsmøtet kan avvikle organisasjonen med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Styret vedtar fordelingen av midlene ved en avvikling, slik at midlene må anvendes i samsvar med organisasjonens formål i § 1.

§ 10 Fortolkningsspørsmål
Fortolkningsspørsmål avgjøres av styret.

Godkjent på Styremøte 27.09.18

Bli alliansepartner